Spring naar inhoud

Over de Adviesraad

De Adviesraad WMO/Jeugd Leiden is het adviesorgaan van het College van B&W van de gemeente Leiden. De instelling van de Adviesraad is vastgelegd in een collegebesluit en een reglement. Hierin staat waarover de Adviesraad mag adviseren. Meest win-win casino mobile casino! Beheer om uw winst te verzamelen!

De Adviesraad heeft een brede taak. Op 7 september 2007 is de Adviesraad officieel geïnstalleerd door de wethouder Onderwijs, Zorg en Welzijn, mevrouw G. Van den Berg. Wij zetten hier het doel en de samenstelling van de Adviesraad uiteen.


Doel

De Adviesraad heeft tot doel het College van B&W gemeente Leiden te adviseren over alles wat  samenhangt met de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Sinds de invoering van de nieuwe Jeugdwet in 2015 adviseert de Adviesraad ook over de uitvoering hiervan. De Adviesraad kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen. Een belangrijke taak van de Adviesraad is het College van B&W te adviseren over de manier waarop de gemeente in haar gehele beleid de mogelijkheden bevordert tot gelijkwaardige maatschappelijke deelname van burgers in een kwetsbare positie.

De gemeente Leiden vindt vooral de maatschappelijke deelname van de volgende groepen van belang:

  • personen met lichamelijke en/of verstandelijke functiebeperkingen
  • mensen met een chronische ziekte
  • mensen met psychische of sociaal-psychologische aandoeningen
  • mantelzorgers

De Adviesraad zal bij zijn advisering steeds extra aandacht schenken aan bovengenoemde groepen burgers.

Samenstelling

De Adviesraad bestaat uit tien leden en een voorzitter. De leden worden benoemd door het College van B&W. Leden worden voorgedragen door organisaties die een bepaalde doelgroep in de Wmo vertegenwoordigen. De Adviesraad kan zelf een kandidaat voor het voorzitterschap voordragen.

De Adviesraad WMO/Jeugd Leiden bestaat uit de volgende leden en voorzitter:

Mevrouw Th. C. Dickhoff voorzitter
Mevrouw S. Hageman lid, op voordracht van de Leidse vereniging van mantelzorgers
Mevrouw E. Mulder lid op voordracht van de Oogvereniging Leiden
Mevrouw C.G. van Rhee lid, op voordracht van KansPlus
Mevrouw C. Angenent lid, op voordracht van Stichting Lumen Holland Rijnland/Cliëntenraden Rivierduinen
De heer J. Hogendoorn lid, op voordracht van KBO, afdeling Leiden
 Mevrouw P. Brackel-Burgemeester  lid, op voordracht van Reumapatiëntenvereniging Leiden e.o.
De heer T. Wassenberg lid, op voordracht van Cliëntenraad Binnenvest
De heer D.P. Engberts lid, op voordracht van Gehandicapten-sportvereniging ‘De Sleutels’